Uslovi korišćenja

 

1. Opšte odredbe

1.1. "Beograd živi" je komunikaciona platforma (u daljem tekstu: Platforma) čiji je cilj da ilustruje i približi javnosti Strategiju razvoja Grada Beograda za period od 2017. do 2021. godine (Sl. List Grada Beograda br. 47/17 i 55/17) i interaktivno predstavi ciljeve Strategije i pravce rada gradske vlasti na ispunjenju tih ciljeva.

"Beograd živi" putem internet stranice (u daljem tekstu: Stranica) omogućava pružanje informacija javnosti o aktivnosti i rezultatu rada gradske vlasti i interaktivnu komunikaciju javnosti sa gradskom vlasti.

Vlasnik svih prava na Platformi i Stranici je Grad Beograd. Privredno društvo Wireless Media d.o.o. Beograd održava i upravlja Platformom i Stranicom (u dalje, tekstu: Operator).

1.2. Korišćenjem Platforme ili bilo kog njenog dela, Korisnik je saglasan sa navedenim uslovima i pravilima kako slede, a ovi UK imaju snagu obavezujućeg ugovora.

2. Lični podaci

2.1. Korišćenjem Platforme i pripadajućih usluga, od Korisnika se može zahtevati da dostavi lične podatke, a čije držanje i upotreba su regulisani Politikom privatnosti koja čini sastavni deo ovih UK.

3. Prava intelektualne svojine

3.1. Platforma je zaštićena u skladu sa zakonima Republike Srbije i drugim relevantnim međunarodnim propisima. Sva prava i ovlašćenja na Platformi su vlasništvo Grada Beograda. Korisnik je saglasan da neće stvarati bilo koje delo koje može biti predmet autorskog ili srodnih prava, patenta, žiga, ili drugih prava intelektualne svojine.

3.2. Svako korišćenje Platforme u suprotnosti sa datim ograničenjima predstavlja neovlašćenu upotrebu što će se smatrati kao kršenjem prava intelektualne svojine. Korisnik ne sme ni pod kojim okolnostima:
izmeniti ili omogućiti izmenu bilo kog dela i/ili datoteke koja je deo Platforme na bilo koji način;
koristiti neovlašćeni program (software) ili deo (hardware) trećeg lica koji utiče na Platformu, ili automatske programe, ili bilo koje programe koji presreću, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju u okviru Platforme;
iskorišćavati, odnosno upotrebljavati Platformu na nezakonit način ili u nezakonite svrhe, ili na bilo koji način koji je u suprotnosti sa prirodom i namenom Platforme.

4. Oprema (hardware)/Uslovi za povezivanje

4.1. Radi korišćenja Platforme i povezanih usluga, Korisnik mora da ispuni sve tehničke uslove, koji se vremenom mogu izmeniti. Korisnik je isključivo odgovoran za obezbeđivanje određene tehničke opreme, kao i kvaliteta internet veze da bi koristio Platformu.

4.2. Korisnik je isključivo odogvoran za sve troškove povodom prenosa podataka, internet konekncije i druge troškove i dažbine koje mogu nastati u vezi sa korišćenjem Platforme.

5. Sadržaj koji je kreirao Korisnik

5.1. "Sadržaj" podrazumeva svu komunikaciju, zvuk, tekst, podatke, grafiku i sve materijale i sadržaj koji je Korisnik stvorio, postavio, primio ili emitovao/poslao putem Platforme, kao i svaka informacija koja je potekla od Korisnika ili u koju je on omogućio uvid.

5.2. Operator i Korisnik su saglsani da Korisnik u potpunosti odgovara za i ostaje vlasnik Sadržaja.

6. Ograničenje odgovornosti

6.1. Rizik korišćenja Platforme i pripadajućih delova snosi isključivo Korisnik. Ista se pruža u viđenom stanju i kakva je predstavljena na Stranici, bez ikakvih garancija bilo kakve vrste, izričitih ili podrazumevanih, osim onih koje su isključivo naznačene u odredbama ovih UK. U punoj meri dozvoljenoj zakonom, osim ako se strane ne dogovore drugačije, Operator i Grad Beograd su oslobođeni bilo kakve odgovornosti i/ili garancije, izričite ili podrazumevane, koja se može primeniti na Platformu, uključujući ali se ne ograničavajući na garanciju tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta, bilo koje garancije na osnovu upotrebljivosti ili efikasnosti.

6.2. Operator i Grad Beograd ne garantuju za nesmetan rad Platforme, za otklanjanje mana, niti da je ista bez štetnih komponenti.

6.3. Korisnik je saglasn da ni Operator ni Grad Beograd nisu odgovorni za bilo koju štetu koja je nastala u vezi sa korišćenjem Platforme.

7. Izmene i dopune UK

7.1. Operator zadržava pravo da u svako doba ili periodično, vrši izmene i/ili dopune ovih UK, ili da ograniči pristup bilo kom delu ili komponenti Platforme (uključujući Stranicu), sa ili bez prethodnog obaveštenja Korisnika. Aktuelna verzija UK biće dostupna na Stranici.

Podeli sa prijateljima na društvenim mrežama

Ova Gradska vlast je pokazala da grad može da ima intenzivnu politiku razvoja u svim segmentima i zaista ispunila sva svoja obećanja ― da iz jednog nemara i zapuštenosti, građanima vrati Beograd u kome će se dostojanstveno živeti i raditi.